Quote: It is during the most difficult times that we need to trust and find solace that in fact, things are in divine order!
Tarieven*
Indigo biofeedback
kPNI - 1° sessie ( kinderen - 16 jaar) intake gesprek + behandelplan 1.5 u
€75,00
kPNI - 1° sessie (volwassene) intake gesprek + behandelplan 1,5 u
€100
Frequentie Healing Nexus Infinity Behandeling met Nexus Infinity, Frequentie Healing 1 uur
€75
Frequentie Healing Nexus Infinity- training van 10 sessies over een periode van maximaal 3 maanden
€675
PNI - vervolgsessie 1 u - 1.5 u
€75
Stress analyse/ Health Check meting + behandelplan 120 min
€150
Energetisch lichaamswerk
ENERGETISCH LICHAAMSWERK Shiatsu - Chi Nei Tsang - Cranio-Sacraaltherapie - ademhalingsrelaxatie ... 60 min
€65
NEI THERAPIE 60 à 75 min
€65
Massage & verwenmogelijkheden
EDELSTEENmassage Massage 90 min : 110 euro Suppl. douche : 8 euro 60 min
€75
HOTSTONE massage Steenlegging + massage met hot stones 90 min : 110 euro Suppl. douche : 8 euro 60 min
€75
LICHAAMSMASSAGE Massage 90 min :110 euro Massage 120 min : 150 euro met zoete amandelolie. (met bio arganolie of karitéboter = suppl. 5€) Douche : 8 euro 60 min
€75
SCRUB stimulerende lichaamsscrub met loofah handschoen, zout- of suikerscrub. Kan voorafgaand aan elke massage! Incl. douche 20 min.
€20
TANTRA massage 2u
€150
volledige RUGZIJDE v/h lichaam, of enkel rug- nek- en schouders of gelaat- en hoofdhuidmassage 30 min
€40
Andere
ANNULATIEVOORWAARDEN Bij annulatie van een gemaakte afspraak binnen 24 u, wordt 50% aangerekend, tenzij u een nieuwe afspraak boekt voor binnen de week. Bij herhaling hiervan, en afspraken die niet (tijdig) geannuleerd worden, wordt de verschuldigde bijdrage volledig aangerekend! Bij niet-naleving behouden wij ons het recht voor om geen nieuwe afspraak meer te geven. Wij danken u voor uw begrip. Ingrid en Frank
Privacy Statement Lightness in Being Privacy statement & policy DB Consultants bvba – Lightness in Being (hierna "Lightness in Being" genoemd) respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruikt Lightness in Being alleen om u op de hoogte te houden van onze workshops en lezingen en nieuwe diensten. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons contacteren via 03 480 40 34 of via Hooidonck 13 in B-2240 Zandhoven of per mail rotthieringrid@gmail.com . Lightness in Being draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar websites. Al uw gegevens die u op onze website ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen. Bij een informatie-aanvraag vraagt Lightness in Being u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren: • Naam • Voornaam • Aanspreektitel • Emailadres • Telefoonnummer • Uw vragen of opmerkingen Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook aan te vullen. Als u in een contactformulier de deze zelf invult. Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Lightness in Being in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Lightness in Being uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U kan op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kostenloos verzetten.
z Algemene gebruiksvoorwaarden website Algemene gebruiksvoorwaarden van de website Lightness in Being Artikel 1: Algemeen Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van DB Consultants bvba – Lightness in Being (hierna "Lightness in Being" genoemd), met de domein naam www.lightnessinbeing.be alsook alle websites die door Lightness in Being werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'. Deze Website is gecreëerd en wordt beheerd door DB Consultants bvba- Lightness in Being, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, België, Hooidonck 13, BE 0411.646.422. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar rotthieringrid@gmail.com. Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven. Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische samenwerkingsverband gecreëerd. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. Lightness in Being behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen. Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van Lightness in Being, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Lightness in Being, en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Lightness in Being, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Lightness in Being en de klant/gebruiker. Artikel 2: Toegang tot de website Lightness in Being stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden Artikel 3: Intellectuele rechten De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Lightness in Being, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten. Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Lightness in Being. Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.. Artikel 4: Aansprakelijkheid Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van Lightness in Being. Lightness in Being en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden. De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Lightness in Being biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden. Lightness in Being is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Lightness in Being gewaarschuwd werd voor deze schade. Zo is Lightness in Being evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Lightness in Being is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website. Lightness in Being is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Lightness in Being wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Lightness in Being zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.. Artikel 5: Verwerking van persoonsgegevens BESCHERMING VAN DE PRIVACY Artikel 6: Hyperlinks De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.lightnessinbeing.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze Website, blijven de alleen verantwoordelijkheid van de houders van die webruimten. Lightness in Being kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Lightness in Being. Lightness in Being wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand. Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegdheid Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de rechtbank van koophandel te Antwerpen, en het vredegerecht van het kanton te Zandhoven uitsluitend bevoegd zijn. Lightness in Being kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard. Lightness in Being behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker. Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is. Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaal middel de Website niet verder te gebruiken.
* in al onze prijzen is btw inbegrepen